Hva er et samarbeidsutvalg?

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.” (Lov om barnehager 2005,§4- tredje og fjerde ledd) 

Representanter i Samarbeidsutvalget 2014/2015

Martin M Williams                            Foreldrerepresentant
Leif Johan Hestvik                          Foreldrerepresentant

Kristin K Nordh                                Ansattrepresentant
Sissel Gundersen                            Ansattrepresentant

Tony Grødahl                                  Eiers representant

Ann Britt Gullstein                          styrer, sekretær