Søknad om barnehageplass og overføring til annen barnehage

Det nærmer seg tid for å søke om barnehageplass for barn som står uten barnehageplass, og eventuelt søke om overføring til annen barnehage dersom det av ulike grunner er ønskelig.

Informasjon om dette finner dere HER. Samt at det er hengt opp på hver gruppes garderobedør. Ved spørsmål, ta kontakt. 

Det er viktig å merke seg at dersom man tidligere har søkt om overføring til annen barnehage, og ikke har blitt imøtekommet, MÅ DET UANSETT SØKES PÅ NYTT for barnehageåret 2017/2018.

 

Hilsen Ann Britt Gullstein, styrer

ORDNINGER MED REDUSERT FORELDREBETALING

For å få et vedtak om redusert foreldrebetaling i barnehage, må man søke til kommunen og dokumentere husholdningens samlede person- og kapitalinntekt. Det er husholdninger med en samlet person- og kapitalinntekt under 486.750 kroner som har rett til redusert foreldrebetaling.

Gratis kjernetid gjelder pr. i dag for 4- og 5 åringer i husholdninger med samlet inntekt under 405.000 kroner. Fra 17.08.16 utvides ordningen til å omfatte også 3 åringer i husholdninger med samlet inntekt under 417.000 kroner. Gratis kjernetid skal gis det barnehageåret som starter det året barnet fyller 3-, 4- eller 5 år.

Foresatte må søke på nytt hvert barnehageår. Søknadsfrist for barnehageåret 2016/2017 er 31. august 2016. Søknader mottatt etter fristen vil bli fattet med virkning fra om med første hele måned etter søknadstidspunktet.

Vi oppfordrer likevel foresatte til å søke før fristen, slik at fakturagrunnlaget blir riktig så tidlig som mulig for det nye barnehageåret.

Søknadsskjema og utfyllende informasjon om ordningene finnes på hjemmesiden til Kristiansund kommune:

søknad om redusert foreldrebetaling

Skjema med dokumentasjon sendes til: Kristiansund kommune, postboks 178, 6501 Kristiansund.

mvh

Elin M. Aspen Barnehagekonsulent

Utvidet rett til barnehageplass- info fra Kommunen

Flere barn får rett til barnehageplass høsten 2016.

Kunnskapsdepartementet har sendt forslag om endringer i barnehageloven på høring. Dette blir høyst sannsynlig vedtatt og tas dermed inn i kommunens opptaksrutiner for 2016.

Forslaget innebærer at også barn som fyller ett år i september eller oktober, vil få en lovfestet rett til plass fra den måneden de fyller ett år.

Kommunen kan velge å tilby plass til disse barna fra august. Foresatte med barn som fyller ett år i september eller oktober kan i så fall velge om de vil ta imot plassen fra

august, eller fra den måneden barnet fyller ett år.

Forlag til ny lovtekst lyder:

Rett til plass i barnehage
Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne lov med forskrifter.

Barn som fyller ett år i september eller oktober det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år i samsvar med denne loven med forskrift.

Barnet har rett til plass i barnehage i den kommune der det er bosatt.

 

Søknadsfrist for hovedopptaket er 1. mars.
Dette gjelder både for de som har lovfestet rett til plass innen utgangen av august, samt i september og oktober.

mvh

Elin M. Aspen Barnehagekonsulent

Stillinger ledig i Arena Barn

Vi søker etter flere dyktige medarbeidere som kan være en del av vårt lederteam. I Arena Barn har vi et stort fagnettverk, hvor vi stadig jobber for å utvikle hver enkelt ansatt, hver enkelt enhet og hele organisasjonen vekselsvis. Vi har tro på at vi kommer lengst ved å ha klare, tydelige mål og å ta i bruk hele organisasjonens kompetanse.

Hver barnehage har egne lederteam som sammen jobber for å sikre det pedagogiske tilbudet og sørger for utvikling i tråd med de til enhver tid gjeldende styringsdokument. Hver barnehage har egen styrer. Vi jobber også på tvers av barnehagene, både i enkeltgrupper knyttet til ulike temaer og gjennom å gjennomføre fagkvelder hvor alle våre ledere deltar. 

Våre mål er hele tiden å være med på den utvikling som skjer i og rundt vårt fagfelt, være nyskapende og tørre å tenke at vi kan utvikle oss uten at vi slipper våre grunntanker.

Vi er opptatt av at barn, foreldre og ansatte skal ha gode forutsetninger for å legge tilrette for-, og bidra til utvikling hos det enkelte barn. 

Foruten et godt arbeidsmiljø, faglig fokus, gode rammebetingelser og store muligheter for å kunne være med å påvirke egen- og organisasjonens faglige utvikling, har vi også:

- egen minibuss som barnehagene deler på
- et personale med bred og komplementerende kompetanse
- rom for å skreddersy våre kompetansehevingstiltak ved å håndplukke kursholdere
- godt tilrettelagte forhold for å jobbe med IKT (verktøy både sammen med barna, og i det  
  administrative arbeidet)
-  mentorordning for nytilsatte og nyutdannede
- alle våre barnehagelærere/ førskolelærere arbeider pr idag som pedagogisk leder
 

Vi forventer at du som søker:
- er utdannet barnehagelærer/ førskolelærer
- er genuint interessert i å jobbe i barnehage, og tar din rolle som barnehagelærer på alvor
- er fleksibel og har barnas beste i fokus
- er glad i å bruke naturen og barnehagenes naturlige nærområde som læringsarena
- har gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig
- har gode samarbeidsevner og klarer å se felleskapet- vi jobber mye på tvers innad i     
  barnehagene

Det er også et kjempestort pluss at du som søker:
- liker natur og friluftsliv
- er nysgjerrig og har interesse for realfag, særlig knyttet mot fysikk/ kjemi og å drive med
  eksperimenter sammen med barna
- har en interesse for å ta i bruk kulturperspektivet som innfallsvinkel i arbeidet ditt

Nøl ikke med å ta kontakt, hvis du vil høre mer om Arena Barn som arbeidsplass og hva vi har å tilby DEG som arbeidstaker.

Stillingsannonsen finner du HER
 

Informasjon om barnehageopptaket 2015

SØKNAD OM BARNEHAGEPLASS I KRISTIANSUND KOMMUNE 2015

Søknadsskjema for barnehageplass, som finnes på Kristiansund kommunes hjemmeside, gjelder for samtlige barnehager. Søknadsfrist er 1. mars

Det må søkes innen fristen for at lovfestet rett til plass jf. barnehagelovens § 12a skal kunne utløses. Søknadsskjema finnes på www.kristiansund.no

NB!

 •   Dersom du tidligere har søkt om barnehageplass og fremdeles står på venteliste, trenger du ikke å søke på nytt

 •   Dersom du allerede har barnehageplass, trenger du ikke søke på nytt for å beholde plassen. Plassen kan beholdes frem til skolepliktig alder eller frem til du evt. sier opp plassen selv.

  Søknad om overføring til annen barnehage/endring av størrelse på plass:

  I forbindelse med hovedopptaket er søknadsfrist for søknader om overføring/endring også 1.mars.

  Foresatte må søke om dette på nytt hvert kalenderår. Søknadsskjema finnes på www.kristiansund.no. Bruk skjema for barnehageplass barnehageåret 2015/2016

  Dersom søknaden om overføring eller endring blir imøtekommet i forbindelse med hovedopptaket, regnes dette som et endelig vedtak og tidligere tilbud faller automatisk bort.

  For mer informasjon: se kommunens hjemmeside på kristiansund.kommune.no 

Informasjon om barnehageopptaket 2014

SØKNAD OM BARNEHAGEPLASS 2014

Søknad om barnehageplass Søknadsfrist er 1. mars

Det må søkes innen fristen for at lovfestet rett til plass jf. barnehagelovens § 12a skal kunne utløses. Søknadsskjema finnes på Kristiansund kommunens hjemmeside.

NB! De som allerede har søkt om plass og står på venteliste trenger ikke å søke på nytt

Søknad om overføring til annen barnehage/endring av størrelse på plass:

I forbindelse med hovedopptaket er søknadsfrist for søknader om overføring/endring også 1.mars.

Foresatte må søke på nytt hvert år. Søknadsskjema finnes på Kristiansund kommunens hjemmeside.

Dersom søknaden om overføring eller endring blir imøtekommet i forbindelse med hovedopptaket, regnes dette som et endelig vedtak og tidligere tilbud faller automatisk bort.

Foresatte som søker, men som likevel ikke lenger ønsker overføring eller endring av plass, må ta kontakt med servicekontoret på telefon 71 57 40 00 og be om at søknaden slettes.

For mer informasjon: se kommunens hjemmeside på kristiansund.kommune.no